fbpx
Skip links

Statut Fundacji

Tekst jednolity z dnia 03 sierpnia 2015 r uchwalony przez Fundatorów – Piotra Bielskiego i Anetę Bielską.

Statut Fundacji Jogini Śmiechu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosi nazwę Fundacja Jogini Śmiechu (zwana dalej “Fundacją”), ustanowiona przez Piotra Zbigniewa Bielskiego i Anetę Magdalenę Bielską (zwanych dalej ”Fundatorami”), aktem notarialnym z dnia 22 grudnia 2014 roku Repertorium A. nr 4084/2014 sporządzonym przed Andrzejem Jacewiczem notariuszem w Warszawie w kancelarii notarialnej Andrzeja Jacewicza przy ul. Rejtana 4/1, 02-516 Warszawa, zmienionym aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2015 roku Repertorium A. nr 1983/2015 sporządzonym przed Aliną Cytryńską notariuszem w Warszawie w kancelarii notarialnej Aliny Cytryńskiej przy Al. Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszego Statutu i ustawy o fundacjach.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Fundacja może ustanawiać tytuły Członka Honorowej Rady Fundacji, Ambasadora Fundacji i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II.

Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. promocja i popularyzacja „opcji na zdrowie i radość” czyli przekonania, że człowiek może mocą własnej decyzji i praktyki kształtować radosne, optymistyczne i zarazem zdrowe życie i środowisko życia, w razie potrzeby korzystając z propagowanych przez Fundację metod „know-how radości”,

 2. promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia głównie poprzez rozwijanie i popularyzowanie metod redukcji stresu, relaksacji i poprawy jakości życia, które określić można zbiorczo jako „know-how radości”, będących w zgodzie z Misją Fundacji,

 3. promocja i popularyzacja jogi śmiechu jako sprawdzonej metody redukcji stresu, budowania postawy optymistycznej i wewnętrznego usposobienia do radości, rozwoju kreatywności, pokonywania lęku przed wyzwaniami, a także sposobu na polepszenie komunikacji i integracji,

 4. rozwój innowacyjnych projektów naukowo-badawczych na temat „know-how radości” oraz ich zastosowań i efektywności, zarówno w wypadku składających się na tę koncepcję poszczególnych metod jak joga śmiechu, jak i połączenia różnych metod, we współpracy ze środowiskami naukowymi, organizacjami społecznymi i światem biznesu,

 5. inkubowanie i wdrażanie różnorodnych projektów promocji i popularyzacji oraz zastosowań zgodnych z Misją metod „know-how radości” i redukcji stresu na zasadzie profilaktyki zdrowia i kształtowania środowiska radości i życzliwości, między innymi w centrach zdrowia, jogi, rozwoju i fitnessu, zakładach pracy, centrach seniorów i szkołach,

 6. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności poprzez docieranie z wiedzą o zdrowiu i „know-how radości” do grup szczególnie potrzebujących – w szczególności osób chorych i stowarzyszeń zajmujących się pomocą pacjentom cierpiącym na przewlekłe choroby, środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych i klientów domów pomocy społecznej, a nawet więźniów,

 7. zadbanie o maksymalną dostępność „know-how radości” dla wszystkich ludzi niezależnie od sytuacji finansowej i innych determinantów społecznych, między innymi w formie społecznych klubów śmiechu, zorganizowanych w ogólnopolską sieć pod patronatem Fundacji, która będzie wspierać je w rozwoju,

 8. kształcenie i certyfikacja profesjonalnych praktyków „know-how radości” oraz składających się na nie metod ze szczególnym uwzględnieniem jogi śmiechu, za pomocą kursów i stworzenie ram do dalszego profesjonalnego rozwoju i współpracy instruktorów,

 9. praktyka i nauczanie bezwarunkowej radości, dobrego kontaktu z własnym wnętrzem i harmonijnego zestrojenia za światem.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące nieodpłatne działania:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć terapeutycznych i rozwojowych, wykładów, spotkań, konferencji.

 2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i coachingu.

 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zdrowia i kształtowania postawy optymistycznej.

 4. Promowanie i organizowanie działań arte-terapeutycznych, koncertów, występów, wystaw, wernisaży.

 5. Promowanie i organizowanie zdrowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 6. Promocję i organizację wolontariatu.

 7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym.

 8. Realizowanie projektów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, badawczych.

 9. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych.

 10. Prowadzenie działalności wydawniczej w odniesieniu do książek, czasopism, filmów, płyt i utworów audiowizualnych.

 11. Prowadzenie wypraw i wycieczek, w tym międzynarodowych, połączonych z praktyką metod „know-how radości”.

 12. Prowadzenie kampanii i akcji społecznych propagujących cele Fundacji, w tym kampanii „Polska – najbardziej roześmiane państwo świata”, której ważnym punktem ma być pobicie w Polsce rekordu Guinnessa największej liczby ludzi śmiejących się w jednym miejscu.

 13. Współpracę międzynarodową z instytucjami i organizacjami oraz rozwój kontaktów i zacieśnienie integracji między społeczeństwami.

 14. Produkcję i dystrybucję gadżetów promujących cele statutowe Fundacji.

 15. Wykorzystywanie najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych, zwłaszcza internetu.

 16. Udzielanie konsultacji i porad w zakresie objętym celami Fundacji.

 17. Inkubowanie projektów i inicjatyw w zakresie objętym celami Fundacji.

 18. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w zakresie objętym celami Fundacji.

 19. Działania wspomagające rozwój umiejętności psychospołecznych, komunikacyjnych i psychologicznych

 20. Budowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

 21. Akcje promocyjne, imprezy masowe, w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.

 22. Wspieranie i pomoc osobom wykluczonym, bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 2. Fundacja może wykonywać swoje usługi, na zasadach określonychustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 3. W działalności Fundacji zabronione jest:

  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ( zwanych dalej ”osobami bliskimi”),

  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł określony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.

 2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 3. Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;

 2. odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach oraz innych zysków z kapitałów pieniężnych;

 3. dotacji i subwencji osób prawnych i dotacji budżetowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;

 4. dochodów ze zbiórek publicznych;

 5. wpłat pieniężnych oraz dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego;

 6. dywidend, dochodów z udziałów w spółkach osobowych i cywilnych oraz innych przychodów uzyskanych w związku z udziałem w spółkach;

 7. odpisów z 1% podatków od osób fizycznych, po uzyskaniu przez Fundację statutu organizacji pożytku publicznego.

 1. Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy nie postanowią inaczej.

 2. Darczyńcy mogą określać cel, na który przeznaczają swoje dary, o ile mieści się on w zakresie działania Fundacji.

 3. Darczyńcy lub sponsorzy zasłużeni dla Fundacji mogą otrzymać tytuł Honorowego Darczyńcy, Sponsora Tytularnego, Ambasadora Fundacji lub inne tytuły.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuca spadek.

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji (zwany dalej ”Zarządem”);

 2. Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”).

Zarząd

§ 11

 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu.

 3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 4. Do składu Zarządu Fundatorzy mogą wyznaczyć sami siebie.

 5. Fundatorzy mogą powoływać i odwoływać Członków Zarządu w każdym czasie.

§ 12

Zarząd:

 1. kieruje Fundacją;

 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz;

 3. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;

 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

 6. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

 7. organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji;

 8. ustala regulamin Biura Fundacji;

 9. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji; po zaciągnięciu opinii Fundatorów;

 10. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

§ 13

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 2. Zasady określonej w ust. 1 nie stosuje się, jeżeli Zarząd jest jednoosobowy.

§ 14

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy z Członków Zarządu.

 2. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy z Członków Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

§ 16

    1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę lub Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną.

    2. W umowie między Członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje Rada.

    3. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

Rada

§ 17

1. Rada składa się z od dwóch do siedmiu członków w tym Przewodniczącego.

2. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy w każdym czasie.

3. Członkami Rady mogą być osoby fizyczne oraz organizacje społeczne, reprezentowane przez swoich przedstawicieli.

4. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie, nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia.

5. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.

7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 Członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Rady.

9. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

10. Mandat Członka Rady wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady.

§ 18

 1. Rada stanowi organ opiniodawczo-doradczy i nadzorujący Fundację.

 2. Rada:

 1. nadzoruje prace Fundacji,

 2. wytycza kierunki działań Fundacji,

 3. opiniuje nowe i wieloletnie programy działań Fundacji,

 4. wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

 5. rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu.

 6. kontroluje działalność Fundacji pod względem jej zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873).

§ 19

Rada zbiera się co najmniej raz w roku, do dnia 31 marca.

§ 20

W celu wykonywania swoich zadań Rada jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz 

 2. Udzielenia przez Zarząd wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu lub celów Fundacji podejmują Fundatorzy.

 2. Wszelkie prawa i obowiązki Fundatorów, nie przechodzą na ich następców prawnych.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy.

§ 23

    1. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy.

    2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.

    3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym w tym celu przez Fundatorów instytucjom lub przedsiębiorcom, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

    4. Na okres likwidacji Fundatorzy powołują likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji, rozdysponowania pozostałym majątkiem Fundacji i przeprowadzenia innych czynności związanych z likwidacją Fundacji. Likwidatorem może być członek organu Fundacji albo osoba trzecia.

    5. O rozpoczęciu likwidacji Fundacji likwidator powiadamia odpowiedniego Ministra.