fbpx
Skip links

RODO – witamy z pogodnym spokojem! Poznaj naszą politykę prywatności.

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. My już od dłuższego czasu podchodzimy z troską do tematu ochrony danych osobowych, dlatego nie musimy wiele zmieniać w naszym dotychczasowym funkcjonowaniu i jej kontaktu z otoczeniu.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. Wszystko po to, by zagwarantować Ci najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Cię o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje Ci rozporządzenie. Jako administrator Twoich danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych.
O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Ciebie i Twoje dane, będziemy informować Cię na bieżąco.
Administrator Danych
Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w bazie newslettera „Jogin Śmiechu” i w bazie kontaktów firmowych jest firma Jogin Śmiechu Piotr Bielski, Smoleńska 73/12, 03-528 Warszawa, NIP 7272516075 .
Przetwarzanie danych – zakres, podstawa i cel
Dane przetwarzane są na podstawie prawa polskiego oraz podstawy prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do dostępu do tych danych mogą być dopuszczeni w wypadku podpisania gwarantujących zachowanie dyskrecji i niewykorzystanie danych do innych celów umów osoby fizyczne lub firmy współpracujące z naszą firmą jedynie na czas okresu współpracy w wypadku ściśle określonych i uzasadnionych administracją i rozwojem naszej firmy celów np. specjaliści pomagający w rozwoju strony internetowej, newslettera, metod zabezpieczania danych. Nasza firma nie prowadzi handlu danymi osobowymi i dokłada wszelkich starań by jak najlepiej je chronić, nie zakupuje również dancyh u podmiotów trzecich. Po
Dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania bazy newslettera „Jogin Śmiechu” do celów marketingowych przez co rozumiemy inspirowanie i informowanie o organizowanych przez nas warsztatach i wydarzeniach oraz naszych produktach takich jak np. książki czy koszulki. W Bazie klientów indywidualnych przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres e-mail.
W bazie danych znajdują się adresy osób, które samodzielnie zapisały się na newsletter, uczestniczyły w organizowanych przez naszą firmę przedsięwzięciach lub wysłały zapytania o organizowane przez nas warsztaty i wydarzenia.
Posiadamy również oddzielną bazę danych firm, z którymi współpracowaliśmy do tej pory zarówno jako wykonawcy zleceń, najczęściej warsztatów jogi śmiechu jak i my powierzaliśmy im zlecenia.
Okres przechowywania danych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail:info@joginsmiechu.pl
Baza firmy Jogin Śmiechu Piotr Bielski istnieje na czas nieokreślony służąc działalności firmy.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe mogą znajdować się na terenie USA z racji korzystania przez nas ze strony do wysyłania newsletterów MailChimp.com – nasza współpraca z tą firmą jest zabezpieczona umową gwarantującą dbałość o Twoją prywatność, a firma ta należy do światowych liderów w swojej branży i ochronie prywatności.
Nie przewidujemy dalszego przechowywania danych poza obszarem UE, a w wypadku gdyby zaistniała taka potrzeba, poinformujemy o tym Ciebie dając możliwość usunięcia swoich danych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres: info@joginsmiechu.pl
Informacja o dobrowolności:
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie. Jedyny rodzaj profilowania jaki stosujemy sporadycznie to geograficzne profilowanie newsletterów czyli np. czasami wysyłamy informacje o warsztatach w Poznaniu jedynie do osób, które wskazały Poznań jako swoje miasto zapisując się na nasz newsletter.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email:  info@joginsmiechu.pl